Magistritöö täpsustub

Magistriseminaris saime ülesandeks sõnastada oma magistritöö probleemi, eesmärgi ning uurimisküsimused.  Kahjuks ei ole mul õnnestunud kohtuda juhendajaga, et töö teema ja ka lähtekohad üheskoos läbi arutada. Toon siin välja mõtted hetkeseisuga.

Teema: Üldhariduskoolide õpilaste loovuspädevuse arendamine õppija kui looja rollis.

Probleem:   Seni on üldhariduskoolis kasutatavad õpistsenaariumid ja -tegevused lähtunud õppekava nõuetest ja õppevara loojateks on olnud eelkõige õpetajad. Õpistsenaariumid on õppija jaoks nö “valmis tehtud”, mis ei võimalda arendada  õpilastes loomingulisust ja probleemide lahendamisele orienteeritud mõtlemist.

Eesmärk: Uurida üldhariduskoolide õpilaste loovuspädevuse kujunemist läbi õpitegevuste, kus õpilane on ise digitaalsete artefaktide looja ja teiste ideede edasiarendaja.

Uurimisküsimused:

 • Millised on õpilaste loovuspädevuse komponendid ja kuidas toetada nende arendamist üldhariduskoolis?
 • Millised õpistsenaariumid (õpitegevused) suunavad/ toetavad õpilasi kasutama disainmõtlemist, et luua digitaalseid artefakte?
 • Milline on õpilaste valmisolek luua  digitaalseid artefakte ning neid jagada?
 • Millised on probleemid, millega õpilased digitaalsete artefaktide loomisel kokku puutuvad?
 • Õpilaste loodud digitaalsete artefaktide kasutamine õppevarana?(Kvaliteet?)

 

Advertisements

Digiõppevara – vastus esimesele ülesandele

Postituses vastan kursuse “Digitaalne õppevara”  esimesele ülesandele ning põimin sekka muljeid-mõtteid esimesest kontaktloengust.

Esimesel loengul alustasime taas mõistetest. Kasulik oli ülesanne, kus tuli mõistekaardina kirja panna kõik see, mis seostub digiõppevaraga.  Oli juttu ka mõistetest „õppematerjal“ ning „õpiobjekt“. Kas tegu on sünonüümidega? Mis on nende vahe? Selgus, et õppematerjaliks võib lugeda igasugust õppe eesmärgil loodud materjali. Sellele materjalile on ligipääs loojal/ autoril ning seda võib-olla ka jagatakse mingis väiksemas seltskonnas (nt oma kolleegidega). Õpiobjekt on aga kättesaadavaks tehtud õppematerjal, mis on lisatud repositooriumisse koos metaandmetega ning taaskasutatav. Tegemist võib olla nii üksikülesande kui ka ülesannete kogumiga. Õpiobjekt peaks vastama järgmistele tunnustele:

 • Käideldavus – õpiobjektile saab ligi eeemalt ja saab edastada erinevatesse kohtadesse
 • Kohandatavus – kohandamine õppija või organisatsiooni vajadustest lähtudes
 • Kokkuhoid – ühtaegu efektiivsuse suurendamise ja tootlikkuse vähendamise võimalus
 • Vastupidavus – kohanemine tehnoloogia arenguga
 • Koostalitusvõime – kohanemine erinevate tehnoloogiagate ning tarkvaraplatvormidega
 • Korduvkasutus – võimalus kasutada erinevates õpikontekstides

Repositoorium on andmebaas, kus hoitakse nii õpiobjekte kui ka neid kirjeldavaid metaandmeid. Viimased võimaldavad kategoriseerida, filtreerida, otsinguid teostada.

Huvitav killuke veel loengust:

Mõiste embed, mida eesti keelde on tõlgitud kui „vistutama“ (ehk nagu „veebi istutama“) ei olevat sobiv eesti keelne vaste. Selle asemel on välja pakutud „pookima“. Huvitav, kas siis võiks põhiõppematerjalile sel moel liidetud digitaalne õppematerjali osis olla „poogend“?  🙂 Mõistete muutumisega seoses tuleb mulle meelde üks lugu. Enam kui viis aastat tagasi koostasin ühe piirkonna arengukava. Hiljaaegu tuli arengukava üle vaadata, kuna periood, milleks see oli tehtud, hakkas ümber saama. Arengukava arutelu koosolekutel kerkis üles küsimus, et tegevuskavas on tegevusena sees piirkonda tutvustavate aplikatsioonide loomine. Mis aplikatsioonid? Mitte keegi ei saanud aru, ega teadnud, millest jutt. Ometi needsamad inimesed olid kuus aastat varem need tegevused kokku leppinud ja dokumendi heaks kiitnud. Mis need aplikatsioonid siis olid?  Loomulikult äpid. 🙂

 

Kuid nüüd ülesande juurde

Minul tekkis vajadus täiendavate õppematerjalide järele siis, kui asusin õpetama II kooliastmes väikeklassi õpilasi. Sel perioodil otsisin tuge eelkõige Koolielust. Üht-teist ma leidsin, mis tundus sobivat. Kuid seda ei olnud just ülemäära palju. Probleemiks oli see, et nö tavaklassile mõeldud materjalid ei olnud väikeklassis õpetamiseks õpilastele jõukohased. Seetõttu oli mul õppetööd läbi viies rohkem abi HEV õppevara materjalidest ning ka Keelekümblusprogrammi õppematerjalidest. Need olid lihtsamad – nii sisult kui ka ülesehituselt –  vähem oli teksti ning rohkem pildilist materjali.  Samas, jällegi liialt ühekülgsed, sest valdavalt oli tegu väljaprinditavate töölehtedega.  Seepärast otsisin ka teistsuguseid materjale – kasutasin erinevaid veebilehti, blogimaterjale. Üks õppematerjal, mis meeldis nii mulle kui ka õpilastele, oli interaktiivne koduleht Avasta Päikesesüsteem. Vaatasin nüüd, et kahjuks kõik mängud seal enam ei tööta, kuid sisu on endiselt olemas. Lühikesed tekstiüksused, pildid, aga ka videoõpetused Päikesesüsteemi ja gloobuse tegemiseks.

Et ma ei leidnud alati sobivaid õppematerjale, siis olen ka ise neid teinud – nii esitlusi, töölehti, jooniseid jne. Kasutanud õppematerjalide loomiseks eelkõige  Google Drive võimalusi, aga ka näiteks LearningAppsi, Kahooti jm.

Keskkondasid (Koolielu, HEV õppevara), kus varasemalt otsisin regulaarselt õppematerjale, ei ole ma viimasel ajal kuigi sagedasti sel eesmärgil enam kasutanud. Mulle lihtsalt tundus üks hetk, et need keskkonnad koondavad valdavalt materjale, kus on suur osatähtsus tekstil (tunnikavad, töölehed, esitlused jne). Osaliselt on tegemist ka linkidega veebimaterjalidele, kuid kahjuks kõik lingid ei toimi või ei ole materjalid kättesaadavad. Mõnda veebimaterjali, milleni olen Koolielu kaudu jõudnud, kasutan ka praegu ning neid linke hoian oma veebijärjehoidjates. Küll aga vaatan Koolielus regulaarselt üle töövahendite osa – seal ei ole mitte ainult viited ja soovitused erinevatele töövahenditele, vaid ka asjakohased juhendid keskkondade kasutamiseks.

Viimasel ajal olen kasutanud pigem Google või Youtube otsingut. Samuti püüan aeg-ajalt ette võtta otsimisretke ERR-i järelvaatamistest ning arhiivimaterjalidest. Otsin õppesisu selgitamiseks ning illustreerimiseks rohkem visuaalseid materjale (pilte, videoid) ja audiomaterjale. Loodusainete puhul on õnneks seesuguseid materjale veebist rohkesti leida. Kui eesti keeles ei leia, siis ingliskeelsete materjalide valikust ikka midagi sõelale jääb. Eelmisel aastal õpetasin väikeklassis ka ajalugu (7.-8. klass) ning mulle tundus, et selles ainevaldkonnas oli oluliselt keerulisem leida õpilastele teemakohast ning sobiva raskusastmega videomaterjali. Väga tore, et Kristo (tegemiste kohta vaata tema blogist) on võtnud missiooniks ajaloo õppevideote loomise ja jagamise. Ilma nendeta oleks ikka väga suur tühimik. Mis peamine, need videod kõnetavad ka õpilasi. Olen Kristoga nõus, et paras annus huumorit (just noorte enda kultuuri võtmes) ning natuke midagi intrigeerimiseks, tuleb õppematerjalidele ainult kasuks. See tekitab emotsiooni, kuid paneb ka õpilasi  kaasa mõtlema ning loob võimalusi arutelude tekkimiseks.

Leitud materjalid püüan koondada linkidena Drive dokumenti ning tähistada need märksõnadega (õppeaine ja teema). See on asi, milles võiksin kindlasti olla süsteemsem ning järjepidevam.  Õpilastega materjale jagades olen kasutanud Classroomi võimalusi ja ka Padleti veebitahvlit. Kolleegidele olen samuti jaganud materjale Padleti veebitahvlil või siis lihtsalt jagatud dokumendina, aga ka meilitsi. Laiemale ringile ei ole ma oma materjale jaganud. Ilmselt kuulun ma selle suurema osa hulka, kes ei kipu oma asju laialt jagama.

Olen veenudnud, et õpetajad koostavad igapäevaselt erinevaid materjale ja ülesandeid, kuid valdav enamus neist materjalidest jääb klassiruumi ning talletub üksnes õpetaja arvutisse. Peamine tegur, miks õpetajad õppematerjale ise väga aktiivselt ei loo ega neid ka jaga, on ilmselt õpetajate suur töökoormus. Laiemaks kasutamiseks mõeldud materjalid eeldavad suuremat tööd ning ka ajaressurssi. Oluline on kindlasti õppematerjali kvaliteedi küsimus. Kas õppematerjali sisu on kvaliteetne? Vastab õppekavale? Sama oluline on ka autoriõiguste aspekt. Õppematerjal võib toetuda teiste autorite materjalidele või koguni sisaldada neid. Kas ja kuidas siis õppematerjali tohib laiemale kasutajaskonnale jagada? Isegi siis, kui õpetaja on veenudnud omaloodud materjali kvaliteedis ning autoriõiguste küsimuse korrektselt lahendanud,  ei ole garanteeritud, et hea materjal kõigi huvilisteni jõuaks. Siin võib mängu tulla eht-eestlastlik tagasihoidlikkus. Kuidas siis motiveerida õpetajaid, et nad avaldaksid oma materjale? Ma arvan, et peaksime kõik märkama. Hea on tunda huvi, mida kolleeg teeb. Oma kolleegide tunnustamine on hea algus, et süstida neisse usku, et nende poolt loodu on jagamist väärt materjal.  Motivatsiooni aitavad tõsta ka mitmesugused konkursid, kuhu õpetajad saavad oma materjale välja pakkuda. Kindlasti oleks üheks motivaatoriks rahaline tasu.

Nüüd siis katsetuste juurde

eKoolikotiga tutvusin väga põgusalt sel sügisel. Kevadsemestri esimeses loengus aga saime keskkonnaga natuke lähemalt tutvust teha. Lõime omale konto ning teostasime otsinuguid. Samuti tegin omale esimese kogumiku, mis sisaldab hetkel küll veel ainult ühte õppematerjali.  Tegin omale mõned tähelepanekud:

 • materjale üles laadida ei saa, küll aga linkida
 • otsides ühe kooliastme materjale, tuleb otsingu tulemusena ikkagi ka neid materjale/ kogumikke, mis märgitud ka teiste kooliastmete materjalideks
 • lingile klõpsates ei suuna alati teisele veebilehele või keskkonda, vaid hakkab kohe Power Point esitlust alla laadima.  See on häiriv, sest ma ei tahaks midagi enne alla laadida, kui ma pole veendunud, et see on vajalik ja kasulik.
 • Sisaldab nii Koolielu õppevara all leiduvaid materjale kui ka Keelekümbluse materjale

Plaanisin algul vaadelda Koolielu, kuna olen seda kasutanud. Kuid siis lugesin ülesande juures olevaid kirjanduse soovitusi ning leidsin Hansu blogipostitusest aruande Euroopa riikide õpiobjektide repositooriumite kohta (State of the art II: Educational Repositories in Europe). Sealt tekkis huvi vaadata lähemalt Soome hariduslike õppematerjalide repositooriumeid. Aruandes on üsna lühidalt kirjeldatud kümne aasta tagust olukorda. Milline on aga olukord täna? Soomes on olemas riiklik õppematerjalide repositoorium,  mis loodud Soome rahvusringhäälingu (YLE) ning riikliku haridusameti koostöös. Vetamix, mida tutvustatakse eelpool mainitud aruandes, on selle rootsikeelne keskkond, Oppiminen aga soomekeelne keskkond, millega lähemalt tutvust tegingi. Oppiminen on mõeldud väga laiale huviliste ringile – uudishimulikele (nii õppijatele, õpetajatele, lastevanematele kui ka teistele huvilistele). Üheks alamleheks on siin Opettajalle, kuhu on koondatud peamiselt YLE materjal, mis sobivad õppetundides kasutamiseks. Leidub nii videomaterjali, helifaile kui ka artikleid. Materjali leidmiseks saab siin kasutada õppeaine- ning märksõnadepõhist otsingut. Tundub põnev ning otsingutele tuleb hulgaliselt tulemusi. Otsingus on võimalik kasutada ka filtreid (nt keelevalik, meediafaili tüüpi, kategooria jms). Kooliastmete kaupa materjali otsimise võimalus aga mulle silma ei hakka. Võib-olla polegi see siin oluline.

Esmamulje põhjal võib küll öelda, et Soome kogemus saab Eestile eeskujuks olla. Meie enda ERRi arhiivis leidub hulgaliselt saateid ja saatelõike, mis oleksid suurepärased õppematerjalid, kuid kahjuks on nende leidmine ääretult keeruline. Näiteks on  „Osoon“ üks  sellistest saadetest, kus on käsitletud aastate jooksul väga paljusid erinevaid loodusteemasid, mis sisult sobivad koolitundi. Aga nende ülesleidmiseks peab olema kas hea õnn või pikk kannatus.  Lihtotsing annab lehekülgede viisi saatesarja osasid, täpsema otsingu kasutamisest ei ole ka abi, kuna siin on täpsemad valikud seotud pigem arhiivikirjete kui märksõnadega. Kuna materjalide leidmine on siin aeganõudev ja keeruline ning keskkonna kasutajatele kuvatakse autoiriõigustele tähelepanu juhtivat hoiatust, siis seetõttu ei olegi nende materjalide kasutamine ka kuigi laialdane. Mis on minu meelest väga suur puudus.

Tulles tagasi Soome Oppiminen keskkonna juurde, toon veel välja, et lisaks õpetajatele on eraldi alamjaotus abiturientide jaoks – Abitreenit, mis seab eesmärgiks aidata gümnaasiumi lõpetavaid noori ette valmistada lõpueksamiteks. Keskkonnas on tutvumiseks ja harjutamiseks üleval ainete kaupa varasemate aastate eksamitööd, sh näiteks võõrkeele eksamite kuulamisülesanded. Lehel on välja toodud, et lõpueksamite ajal on nädalas lehel 80 000-90 000 külastajat! Eriti huvitav on see, et eksamipäevade õhtupoolikutel edastab kanal ka otsesaateid, kus õpetajad ning asjatundjad arutlevad samal päeval sooritatud eksami üle ja gümnasistidel on võimalik neile küsimusi esitada. Kel huvi, siis Soomes algavad abiturientide tänavused eksamid järgmisel esmaspäeval emakeele eksamiga ja arutelu eksami teemadel peaks olema veebi vahendusel alates kella 18-st.

Kokkuvõttes võib öelda, et õppematerjalide repositooriumid on kindlasti vajalikud. Lihtsalt veebist materjalide otsimine ja sellest infohulgast ainetundi sobivate väljaselekteerimine on õpetajale tohutu ajakulu. Repositooriumid võimaldavad otsida filtreid ja märksõnu kasutades.

Magistritöö alguses

Viide esimesele ülesandele on SIIN.

Enne magistritöö esimest seminari olin päris murelik. Esimesel semestril olin erinevate kursuste raames jõudnud küll tutvust teha ühe ja teise teemaga või ka uurimisaspektiga, kuid päris magistritöö mõõtu võtvat ideed või probleemipüstitust mul ei olnud. Seepärast mulle väga sobis, et oli võimalus valida juba juhendajate poolt väljapakutud uurimisteemade seast.  Kaalusin paari-kolme teema vahel, kuid kõige enam kõnetas mind teema, kus on võimalus keskenduda õpilastele ning nende loomepädevuse uurimisele.  Õppija kui looja aspekti tõin tegelikult välja ka sisseastumisvestlusel. Loovad tegevused on õppeprotsessis väga olulised. Näen seda oma igapäevases töös õpilastega. Tunnen, et just väikeklassis erivajadustega õpilastega tegeledes olen pidanud otsima teistsuguseid võimalusi, et nende õppimine ei jääks passiivseks kuulamiseks-vaatamiseks, vaid ergutaks neid uusi lahendusi otsima ja ka ise looma. Loomise käigus loovad nad ise seoseid ja mõtestavad õpitu sisu.

Laiem teema siis: üldhariduskoolide õpilaste loovuspädevuse arendamine õppija kui looja rollis. Olen kontakteerunud juhendajaga ja saanud nõusoleku juhendamise osas, kuid magistitöö teemapüstitus ja uurimisküsimused vajavad veel täpsustamist. Kuna Kolga Kool on seotud “Klass+” projektidega, mille käigus luuakse õppevara, kus loojateks ja ideede edasiarendajateks on õpetajate kõrval ka õpilased, siis on võimalik magistritöö siduda antud projektidega.

Otsisin magistritöid, mis võiksid valitud teemaga tegelemisel olla headeks näideteks nii teemakäsitluse kui ka uurimismetoodika poolest.

Valikusse jäid järgmised Tallinna Ülikooli magistritööd:

Juuse-Tumak, Ülle. (2015). Innovaatiliste stsenaariumite rakendusvõimalused algkoolis VOSK kontekstis. (Magistritöö). Loetud aadressil: http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/?action=toggle_filter&key=teacher&id=61

Raik, Tiit. (2017). Õpilased õpiku kaasautorina: 3D-printimise digiõpiku arendusuuring. Magistritöö. Loetud aadressil: http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/?action=toggle_filter&key=teacher&id=37

Aia, Heldi. (2016). Põhikooli õpilaste kaasamise võimalused digitaalse õppevara väljatöötamisel loodusainete näitel.  Magistrtöö.  Loetud aadressil: http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/?action=toggle_filter&key=teacher&id=61

Tammets, Priit. (2015). Põhikooli õpilaste kaasamise võimalused töö- ja tehnoloogiaõpetuse digitaalse õppevara väljatöötamisel. Magistritöö. Loetud aadressil: http://etselts.ee/magistritood-2007-2015/

Kõikides uurimustes olid fookuses algkooli või põhikooli õpilased ja nende kaasamine õppevara loomise protsessi. Ühendavaks jooneks kõikide vaatlusaluste magistritööde puhul oli teoreetilise lähtekoha üheks alustalaks valitud trialoogilise õppimise käsitus.  Autorid kasutasid erinevaid uurimismeetodeid: Raik (2017) lähenes õpilaste kaasamisele digiõpiku arendusuuringu kontekstis; Juuse-Tumak (2015) viis läbi erinevate õpistsenaariumite rakendamise tegevusuuringuid oma 2. klassi õpilastega. Tammets (2015) ja Aia (2016) kasutasid kombineeritud uuringut, kus uurimismeetoditeks nii küsitluse läbiviimine aineõpetajate seas, õpistsenaariumite läbiviimine kui ka fookusgrupi intervjuud õpilastega. Lähenemisi ning metoodikaid on erinevaid ja selgem ettekujutus tekib siis, kui uurimisküsimused paika saavad.

Magistritöödega tutvudes kerkisid esile võtmesõnad ja -mõisted, mis tuleb mul järgmisel kuudel enda jaoks selgemaks mõelda ja mõtestada:

 • õppimine kui teadmusloome
 • trialoogiline õppimine
 • õppijate kaasamine õppevara loomisesse
 • tegevusuuring
 • loovuspädevus

Neid märksõnu kasutades otsisin ka GoogleScholari ja Web of Science abil artikleid, mis aitaksid magistitöö teemat laiemas kontekstis näha ja samas, teema enda fookust piiritleda ja kitsendada. Järgnevalt väike valik huvipakkuvamatest artiklitest:

Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2006). Knowledge building: Theory, pedagogy, and
technology. In K. Sawyer (Ed.), Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 97-118). New York: Cambridge University Press.

Hakkarainen, K., Paavola, S. (2009). Toward a trialogical approach to learning. In  Transformation of knowledge through classroom interaction (pp 65-80), Routledge.

 

Paavola, S., Hakkarainen, K. (2014) Trialogical approach for knowledge creation. In Knowledge creation in education (pp 53-73), Springer, Singapore

Väljataga T., Fiedler S.H., Laanpere M. (2015) Re-thinking Digital Textbooks: Students as Co-authors. In: Li F., Klamma R., Laanpere M., Zhang J., Manjón B., Lau R. (eds) Advances in Web-Based Learning — ICWL 2015. Lecture Notes in Computer Science, vol 9412. Springer, Cham.

Krajcik, J., & Delen, İ. (2017). Õpilaste kaasamine STEM-haridusse.  Eesti Haridusteaduste Ajakiri, nr 5(1), 2017, 10-34.  DOI: https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.02a

Gauntlett, D. (2013). Creativity and digital innovation. In: Youngs, G. (ed), Digital World: Connectivity, Creativity and Rights. Routledge.

Giannakos, M. N., & Jaccheri, L. (2013). What motivates children to become creators of digital enriched artifacts? Proceedings of the 9th ACM Conference on Creativity & Cognition – C&C ’13, (May 2014), 104. https://doi.org/10.1145/2466627.2466634

 

4. loengu reflektsioon

Viimase kontaktloengu märksõnadeks olid innovatsiooniaudit, -portfoolio ja -strateegia. Selles postituses püüan kõigi nende mõistete sisu enda jaoks lahti mõtestada.

Kursus on olnud väga teoreetiline, kuid õnneks on igas loengus elulisi näiteid, misõttu nii mõnigi mõiste või teoreetiline raamistik ja mudel on saanud mõistetavaks. Ja teisalt, mõni teema on jäänudki üsna segaseks. Nüüd tagantjärele vaadates tundub, et näited on loengutes olnud pigem innovatsioonidest toodete, teenuste, turunduse, protsesside ning ideede osas. Üsna konkreetsed näited. Kuid see, mis puudutab organisatsiooni kui tervikut, sellel tasandil innovatsiooni lahtimõtestamist või koguni katset teha mõttes mingit esialgset kaardistust, siis siin on mõisteterägastikus ja mudelite osas päris kõvasti veel ekslemist. Organisatsioon on keeruline ja komplekssne struktuur, innovatsiooni organisatsiooni kontekstis ei olegi võimalik mõne lausega lahti seletada. Seda mõistan küll, et kuruse käigus tutvustatud mudelid peaksid siin abiks olema.

Organisatiooni valmidust või küpsust innovatsiooniga kaasaminemiseks (või kohanemiseks) aitavad välja selgitada innovatsiooniauditi mudelid. Loengus tutuvustati üsna põgusalt järgmisi peamiselt ettevõtete puhul kasutatavaid auditi mudeleid:

Lisasin mudelite tutvustused linkidena, et edaspidi lähemalt uurida.

Kooli kontekstis saab innovatsiooniauditina käsitleda juba tuttavat Digipeegli eneshindamisraamistikku. Alates käesolevast aastast peaks Euroopa koolides tulema kasutusel sellega sarnane digipädevuste hindamisvahend SELFIE, kusjuures viimase puhul on sisendiks nii juhtkonna, õpetajate kui ka õpilaste seas läbi viidud küsimustike tulemused. Niisiis, audit võimaldab kaardistada organisatsiooni digiküpsuse hetkeseisu, toob välja kitsaskohad ning arenguvõimalused, aidates fikseerida järgmised sammud innovaatsioonis – näiteks ilmsikstulnud probleemide lahendusvõimalused, arengusuunad, koostöövõimalused jne. Ühes organisatsioonis on erinevad innovaatilised tegevused/ tooted/ protsessid/ ideed nö innovatsiooni elukaare erinevatel astmetel, Tidd´i järgi on neid astmeid kolm:

 • Vana ja uue kooseksisteerimine – sellel astmel näiteks e-õpikute kasutamine
 • Üleminek – VOSK igapäevane ja harjumuspärane kasutamine
 • Keskendumine – siin näiteks eKool

Mõne sõnaga ka innovatsiooniportfooliost. Kui audit ja strateegia on väga nende aluseks olevatest mudelitest lähtuvad vahendid, siis innovatsiooniportfoolio vorm on vabam. See peaks välja tooma käimasolevad või algavad tegevused kolmel tasandil. Siis on tegemist tasakaalustatud innovatsiooniportfoolioga (Nagji & Tuff, 2012). Tasandid on järgmised:

 • 70% tuumik-innovatsioonid. Tegelevad olemasolevate toodete-teenuste paremaks muutmisega. Sama sihtrühm.
 • 20% laiendav innovatsioon. Püütakse laieneda uutesse sektoritesse, tegevusaladele, sihtrühmadele.
 • 10% transformeeriv innovatsioon. Püütakse tekitada turule uus innovatsioon. Turuniši loomine. Mõnikord tekib see juhuslikult. Mõnikord tekitatakse turunišš näiteks reklaami mõjul.

Olin omale konspekti kirjutanud trükitähtedega „haridustehnoloog“. See võiks olla näide Eesti koolide transformeerivast innovatsioonist. Koolides on vajadus spetsialistide järele, kes aitaksid mõtestatud digiinnovatsiooni ellu viia, juhendaksid ja suunaksid õpetajaid. Mardi sõnul ei ole mitte üheski teises riigis haridussüsteemis sellist ametikohta või kõrghariduses omandatavat eriala. Ehk et vajadusest tekkinud innovatsioon. Teisalt, kas uus ametikoht – andmekaitsespetsialist – on ka vajadusest tekkinud innovatsioon? Antud ametikoha vajaduse organisatsioonis kirjutab ette 2018. aasta maikuus rakenduv uus andmekaitsereform. Igal juhul on viimasel aastal vähemalt andmekaitsespetsialisti koolituste pakkujad leidnud omale hea turuniši.

Innovatsioonistrateegia paneb paika innovatsiooni elluviimise plaani. See sisaldab eesmärke, meetodeid, tulemit ning innovatsiooni elluviimise hindamisvahendeid. Strateegia peaks alati toetuma teoreetilisele lähtekohale. Nylen ja Holmström (2015) käsitlevad innovatsioonistrateegiat kolmel tasandil ja viie valdkonna abil:

Toode/teenus Kasutajakogemus – kasutatavus, esteetika, haaravus

Väärtusettepanek – segment, paketid, hinnastamine; ei pruugi olla rahaline väärtus

Keskkond Kaardistamine: seadmed, kanalid, kasutajate käitumine
Organisatsioon Oskused: õpe/ koolitus, rollid, meeskonnad

Improviseerimine: ruum, aeg, koordineerimine

 

Kokkuvõte kursusest:

Kursus on olnud väljakutseks nii mitmeski mõttes. Esmalt seetõttu, et kursuse sisu on olnud väga teoreetiline. Positiivne  on aga see, et loengus sai asjakohaste  näidete kaudu mudelite ja teoreetiliste raamistike olemus selgemaks. Mõned näited olid tuttavamast haridusvaldkonnast, kuid väga huvitavad aspekte toodi välja ka  infoteaduste ja raamatukogunduse aladelt.  See avardas silmaringi. Meeldis see, et kontaktloengu esimeses osas oli nö teooria, kuid teises osas arutelusid, ka rollimäng (mis sest, et ise aktiivses rollis ei olnud) ning võimalus oma rühmatööd edasi arendada. Üheks väljakutseks kujunes pidev segadus – alates sellest, et ülesannete juhendid olid keeruliselt sõnastatud ning kogu aeg muutus info, mida ikkagi täpsemalt tuleb teha.  Või siis ülesannete ilmumine eDidaktikumi ning nende täitmise tähtajad. Kuigi õppejõud rõhutas korduvalt, et töid võib esitada esialgsest tähtajast hiljem, siis nö ülesanded, mis tuli teha enne järgmist konaktloengut justkui mõne päeva jooksul, külvasid ikka parasjagu segadust.  Seda on toonud välja juba ka teised kurususel osalejad, seepärast pikemalt ei hakkagi kirjutama.  Hindan seda, et kursusel oli võimalus töödega nö venitada. Minu jaoks tahtsid mõned teemad natuke rohkem uurimist ja ka selginemist. Üsna teadlikult tiksus mul võlg pea viimase hetkeni. Miinusmärgiga on ka loenguruum, mis ei soosinud arutelusid, väikerühmades töötamist.

 

Kasutatud allikad:

Laanpere, M. (2017) Innovatsioonintehnoloogiad 4. Innovatsiooniaudit, portfoolio, strateegia. Loengukonspekt.

Nylen, D. & Holmström, J. (2015). Digital innovation strategy: A framework for diagnosing and improving digital product and service innovation. Business HorizonsVol. 58, Issue 1., pp 57-67.

Innovatsioonipoliitika analüüs

Otsustasin läheneda ülesandele suunaga alt üles, ehk liikudes konkreetselt juhtumilt üldisemate poliitikate suunas. Näide, mille põhjal oma nägemuse esitan, on koolielus traditsiooniks saanud konkurss, mis algas üle-euroopalise digioskuste kasutamisele suunatud kampaania osana ning on tänaseni selle kampaania raames aasta-aastalt ka toimunud.  Valiku põhjuseks soov viia end rohkem kurssi raamdokumentidega, millega antud konkurss seotud on.

Näide:

Maakoolis toimub iga-aastane videolugude konkurss, kuhu on oodatud osalema õpilased 1.-9. klassini. Esimese konkursi toimumise ajendiks oli natuke juhuslik osalemine üle-euroopalises digioskuste kasutamisele suunatud kampaanias Get Online Week (kampaaniast endast pisut hiljem). Nüüd on sellest saanud kooli igakevadine traditsioon.  Kui esimestel aastatel oli konkursi mõte pakkuda just klassidele väljundit midagi koos teha, siis viimastel aastatel on rohkem sobinud see, et õpilased ise saavad omale valida tiimikaaslased. Konkursil on reegleid üsna vähe  – on etteantud teema, videoloo pikkus ning juhendis on rõhutatud seda, et kasutatud materjalidele (nt muusika, pildid jms) tuleb korrektselt viidata. Igal aastal on esitlusüritus, kus enne video suurel ekraanil näitamist saavad autorid sõna, et tutvustada oma tööd ja ka tööprotsessi. Parimad videod selgitatakse välja žürii poolt antud häälte ja Facebooki laikide kokkuvõttes. Lisaks annavad žüriiliikmed alati kõigile osalejatele tagasisidet – mis oli hästi, mida edaspidi silmas pidada, millest õppida. Oma olemuselt on konkurss jäänud samasuguseks nagu alguses ta mõeldud oli – õpilased ise katsetavad ja proovivad. Õpetajad siin ei suuna ega õpeta. Kuigi meil on olnud õpetajatega arutelusid, et kas ei peaks astuma sammu nö edasi ja juba eelnevalt õpilasi õpetama – neile teemakohaseid õpitubasid ja videokoolitusi korraldama. Seni on aga jäänud nii, et konkurss  pakuks õpilastele võimaluse õppida läbi enda kogemuse.

Eesti innovatsioonipoliitikate mõju:

Antud näidet on võimalik vaadeda lähtuvalt  Elukestva õppe stateegia 2020 kontekstist, eelkõige järgmisi strateegilisi eesmärkide silmas pidades:

 • Muutunud õpikäsitus – seab eesmärgiks õppija individuaalset ja sotsiaalset aregut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamise.
 • Digipööre elukestvas õppes – seab eesmärgiks rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt.

Elukestev õpe toimub kõikjal ning on väga mitmekesine. Ka videokonkurssi võib käsitleda kui ühte paindlikku ning õppijakeskset õppevormi. Konkursil osalemine on vabatahtlik ning õpilased, kes osalevad, näitavad üles aktiivsust ja ettevõtlikkust, nad võtavad vastutuse oma õppimise ja selle käigus loodud tulemuse ees. Videokonkursi formaat annab võimaluse osaleda koostöises loomisprotsessis –  harjutada koostööoskusi ning tiimitööd. Lisaks on õppimises oluline tagasiside, mille õpilased saavad valdkonnas pädevatelt žüriiliikmetelt. Et konkurss on toimunud juba kuus aastat, siis võib öelda, et just see tagasiside on aasta-aastalt konkursil osalevaid õpilasi motiveerinud end arendama ning oma oskusi lihvima.

Digipeegli raamistiku mõõdikute kontekstis on siin asjakohane viidata õpikäsituse valdkonna kahele mõõdikule: õppekorraldus ja õpilase roll. Kolga Kool on hinnanud mõlemaid oma 2016. aasta raportis täiendamise astmega (C). Konkurssi võib käsitleda digipöörde ideega haakuva ning muutunud õpikäsitust järgiva õpisündmusena; videolugude konkursi formaat võimaldab õpilastel õppimist koostöös ning paindlikus õpikeskkonnas.

EL innovatsioonipoliitikate mõju

Antud ülesanne võimaldas natuke sügavamale kaevuda ning uurida, milliste EL raamdokumentidega meie kooli videokonkurss ning kogu projekt laiemalt seotud on. Get Online Week on üle-euroopaline digioskusele suunatud  kampaaniaprojekt, mille peakorraldajaks on olnud Euroopa kaugtöökeskusi, avatud internetipunkte ning IKT koolituskeskuste võrgustikke ühendav organisatsioon Telecentre-Europe, alates 2018. aastast on kampaania nimetuseks All Digital Week, seades eesmärgiks endiselt inimeste digioskuste arendamise. Käesoleval aastal on ühiskondlikult teravate teemadena fookuses meediakirjaoskuse ning kriitilise mõtlemise kujundamine (tõstmaks teadlikkust libauudiste, vihakõne, sotsiaalmeediasolvangute osas), samuti digioskuste arendamine elukestvas õppes. Kampaaniat toetab Euroopa Komisjoni alamüksus Digital Skills and Jobs Coalition, samuti võrgustik European Schoolnet.

Euroopa Komisjon on välja töötanud digioskuste raamistiku DigComp2.0, mis määratleb viis digipädevuste valdkonda: informatsioon ja digikirjaoskus, kommunikatsioon ja koostöö, digitaalne sisuloome, ohutus ja probleemilahendusoskused.

Läbi mitme aasta on olnud Get Online Week kampaania tähelepanu all e-oskuste vajalikkus tööturul ning peamiste kampaania sihtrühmadena on nähtud noori, kes alles tööturule sisenevaid, samuti töötuid ja vanemaealised inimesed, kelle puhul on oluline arendada IKT-oskusi, et aidata neil konkureerida tööturul. Kampaania on otseselt seotud Eesti Elukestva õppe strateegiaga 2020.  Katuseks kõigele on Euroopa Liidu antud valdkonna keskne poliitika  Eurooopa 2020 – EL majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava. Selle dokumendi raames on hariduse kontekstis olulised eesmärgid, mis näevad ette SKP-st 3% investeerimist teadus- ja arendustegevusse, samuti koolist väljalangenute osakaalu vähendamist, kõrgharidusega inimeste inimeste osakaalu tõstmist ja tööhõive protsendi parendamist. Nimetatud eesmärgid aitavad kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia prioriteetide saavutamisele. Kolm prioriteeti on:

 • arukas majanduskasv – teadmistele ja innovatsioonile tuginev väljaarendatud majandussüsteem;
 • jätkusuutlik majanduskasv – ressursitõhusam, loodussäästlikum ja konkurentsivõimelisem majandussüsteem;
 • kaasav majanduskasv – kõrge tööhõivemääraga ning tugev majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust toetav majandussüsteem.

Prioriteetide ja eesmärkide elluviimiseks on kutsutud kokku suurprojektid. Hariduse ning eelkõige digipädevusega on seotud järgmised Euroopa 2020 suurporojektid: Innovaatiline liit, Noorte liikuvus, Euroopa digitaalne tegevuskava, Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava. EL poliitkat aitavad liikmeriikides ellu viia rahastusmeetmed Horizon 2020 programmi kaudu.

Kasutatud allikad:

Digipeegel. Loetud aadressil https://digipeegel.ee

Elukestva õppe strateegia 2020. Loetud aadressil https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf

Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia. Loetud aadressil http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ET:PDF

Tagasiside

Käesolevas postituses annan tagasisidet „Õppedisaini aluste“ kursuse kohta lähtudes Helen Barrett´i küsimustest.

WHAT? – mida ma olen sellel kursusel õppinud ja oma uute teadmiste-oskuste tõendamiseks loonud/ esitanud

Minu jaoks oli uus nii õppedisaini mõiste kui ka suurem osa kogu kursuse sisust. Sain küllalt hea ülevaate õppedisaini teoreetilistest lähtekohtadest ning sissevaate mitme erineva disainimudeli osas. Eelkõige jäid mulle huvipakkuvatena silma Merrienboer´i 4C/ID mudel ja Merrilli „Kivike tiigis“. Viimati nimetatud mudelile põhinedes tuli koostada ka  kursuse ülesanded.  Merrilli mudel tundus esiti arusaadav ning loogiline. Võib-olla aitas sellisel muljel kujuneda mudeli visuaalne kujutamine üksteisest välja kasvavate ringidena. Keeruliseks muutus mudel aga siis, kui tuli detailsemalt läbi mõelda terviktegumi (whole-task) sooritamiseks vajalike õpitegevuste ning –ülesannete jada, opereerida tegevusi markeerivate mõistetega – tell, show, ask ja do. Ning arvestada ka Merrilli õpitulemuste kahemõõtmelise taksonoomia mudeliga. Kursuse käigus kujunes arusaam, et Merrilli mudel on komplekssne ning keerukas, kuid huvitav teoreeriline baas, mille tundmine aitab teadlikumalt kursusi planeerida ning disainida.

Mida olen oma uute teadmiste-oskuste tõendamiseks loonud? Olen esitanud nii individuaalsed ülesanded kui ka osalenud rühmatöös. Oma rühmaga disainisime õppevara „Kaasav planeerimine“ prototüübi, kus minu osaks oli sissejuhatava peatüki „Mis on kaasamine?“ sisu ning ülesannete koostamine. Sellele eelnes õpitulemuste sõnastamine ja õppestsenaariumi koostamine LePlanneris. Osalesin kõigis loengutes ning nende kohta reflektsioonide kirjutamine aitas paremini loengul käsitletut mõtestada.

SO WHAT? – millised asjad selle kursusel õpitust on minu jaoks olulised, tähendusrikkad, väärtuslikud, õpetlikud

Teoreetiliste lähtekohtade tundmine on kindlasti oluline nii täna kui ka tulevikus. Üks aspekt, mis mulle Merrienboer´i 4C/ID mudel ja Merrilli „Kivike tiigis“ mudelite puhul huvi pakkus, oli õpetajapoolne toetus ja suunamine. Õigupoolest see, kuidas õpetaja toetus ja abi ülesannete keerulisemaks muutudes aina väheneb. Õpetaja abi (selle vajadus õppijale ning abi ulatus) kui teadlik õpetamise vahend on aspket, mille üle ma ei ole varasemalt juurelnud. Olen aidanud ja suunanud vastavalt olukorrale. Seega on olnud tegevus etteplaneerimata. Mulle tundub, et minu kui õpetaja abi on õpilastele kogu aeg enam-vähem samasugune. Kuidas aga saavutada olukord, mida antud mudelid kirjeldavad?  Minu jaoks on põnev  väljakutse disainida läbimõeldud õpitegevuste ja –ülesannete jada, kus  õppija tegevuste käigus tema teadmised ja oskused iga ülesandega kasvavad, samas kui õpetaja tegevuste (abi ja suunamine) osakaal järk-järguliselt väheneb. Kas see päriselt ka õnnestub, ei oska öelda.

Väga oluliseks hindan rühmatöö kogemust. Meil oli suurepärane ja toetav rühm. Kui vahepeal oligi segadus, siis ühiselt arutades jõudsime lahendusteni. Olime ka selline rühm, kes pidas vajalikuks koostada oma õppevarale asjakohane ning ka kasutatav sisu. Rühmatöö oli  väga põnev protsess.

NOW WHAT? – mida kavatsen sellel kursusel õpituga peale hakata, kuhu soovin siit edasi areneda

Oskan edaspidi õppetööd planeerides lähtuda teadlikumalt õppedisaini mudelitest. Mul on mõned teemad, mille põhjal tahaksin katsetada digitaalse õppevara loomist. Need mõtted tahavad veel küpseda. Teoreetiline baas tuleb kindlasti kasuks magistritöö koostamisel.

Kursusest üldiselt:

Kursus oli huvitav. Mulle meeldis, et teoreetilisi  lähtekohti ja mudeleid selgitati eluliste ja huvitavate näidetega. Põnevad olid mõttevahetused, mis loengutes tekkisid.  Positiivne, et rühmatöö oli lõimitud õpikeskkondade ainega. On loogiline, et ühe mahukama rühmatöö erinevaid tahke käsitletakse ka erinevatel kursustel. See oli üks vähestust kursustest, kus rühmatööga sai tegeleda ka loengus. Vahetu arutelu, mõttevahetus ja argumenteerimine aitas väga kaasa, et rühmatöö õnnestuks.  Samuti see, et õppejõud koos doktorantidega rühmade juures käis ning küsis, uuris ja jagas ka soovitusi, kuidas edasi minna ja mida arvestada.

Negatiivseks pean, et kursuse ülesanded olid segaselt sõnastatud. Rühmas arutades võis olla kõigil rühmaliikmetel natuke erinev arusaam, mis on sel korral ülesande sisuks. Samuti see, et ülesanded tekkisid eDidaktikumi ootamatult ja tähtaegadega oli ka segadust. Ajaressurss on kõigil napilt käes, seepärast oleks olnud hea, kui ülesanded ning nende tähtajad oleksid olnud varakult teada. Kuigi sisuliste tööde parendamine ning edasiarendamine on väga kasulik, siis olukorras, kus tagasisidet esitatud töödele ei saa, tekib pigem segadus ning nõutus. Seda tunnet oli kursusel väga palju.

 

3. ja 4. loengu reflektsioonid

Avastasin, et mul on kolmanda kontakttunni (19. november) reflektsioon jäänud blogisse sisse kandmata. Otsustasin kahe viimase loengu reflektsioonid koondada ühte postitusse.

Novembrikuu loengus tuletasime meelde Merrilli kivike tiigis mudeli ning Merrilli õpitulemuste taksonoomia. Et ma varasemates postitustes sellest juttu ei ole teinud, siis olgu siin lühike kokkuvõte Merrilli õpitulemuste taksonoomia kohta. Tegemist on kahemõõtmelise mudeliga, mis lähtub neljast õpitulemuste kategooriast. Siin on kolmele esimesele tasandile (teab, mõistab, rakendab) lisaks veel üks tasand –  KTMO ehk kõrgema taseme mõtlemise oskused, mis sisaldab endas juba madalama taseme teadmisi. Õppesisu jaguneb samuti neljaks: faktid, mõisted, protseduur ja reegel. Õpetamisel peaks järgima antud mudeli komponente ning läbi mõtlema, millist õpitulemust konkreetse õppesisu õpetamisel taotletakse. Osiste analüüsimisel peaks lähtuma järgmistest õppestrateegia tegevustest:

 • TELL (info esitlus)
 • SHOW (juhtumi kirjeldus, näited, demod jms)
 • ASK (info meenutamine, nt ülesannetena loetle, näita, nimeta; osuta; defineeri, selgita; järjesta, kirjelda; põhjenda)
 • DO (rakendamine juhtumil, nt ülesannetena klassifitseeri, too näiteid; soorita, teosta; ennusta, määra tingimused)

Neid tegevusi tuli arvestada ka rühmatööna koostatud õpiobjekti ühe peatüki õppestarateegia kavandamisel LePlanneri keskkonnas. Minu jaoks oli mõningane segadus tegevuste tell ja show määratlemisega, kuna need esinevad sageli kombineeritult. Eriti kui on mõeldud õpetaja tegevustena. Teemat või mõisteid tutvustades on saab koheselt ka näiteid esile tuua. Arvan, et planeerides õppija tegevusi ja õpieesmärke, siis saab neid ilmselt ka paremini eristada. Ask ja do puhul segadust ei tekkinud, need on väga selgelt õppija tegevused.

Loengu teises pooles saime tegeleda oma rühmatööga. See rühmatöö kogemus on olnud justkui pidev kõikumine üles-alla. Esiti suur segadus, mida peab tegema ja kuidas… Siis mõningane selgus ja edasiliikumine. Mõned sammud päris pikad edasiastumised ja emotsioon sellega seoses suurepärane. Sel korral oli siis nii, et tuli vabalangus. Olime juba päris rahul oma tegevusega – meil oli leitud sobiv keskkond, olime näinud vaeva sisu ning ülesannete koostamisega, meie rühm tegi koostööd gümnaasiumiõpilastega. Meil oli tekkimas ettekujutus, milline peaks olema meie prototüüp. Siis aga selgus, et see kõik ei järgi vajalikul määral Merrilli mudelit. On küll terviktegum, kuid terviktegumi lahendamiseks vajalik ülesannete jada ei olnud päris see, mida meilt oodati. Mul kiilus mõte ikka täitsa kinni. Tundus kuidagi väga kunstlik hakata vahele suruma lihtsamaid ülesandeid ainult seetõttu, et teatud tüüpi ülesannete jada on antud mudeli oluline tingimus. Ja ühtlasi eelduseks, et terviktegum saab lahendatud. Õpetajana on kindlasti hea järgida Merrilli mudelit kui teoreetilist lähtekohta, kuid mudelit peaks saama ka kohandada. Õpetaja tunneb oma õpilasi – nende olemasolevaid teadmisi ning ka õppijate võimeid. Kindlasti peaks olema võimalik planeeritud jadast mõningaid osiseid vahele koguni välja jätta. Valik peaks olema teadlikult tehtud ning lähtuma õppimise efektiivsusest ja tõhususest.


Detsembrikuu loengus oli tähelepanu all evalveerimine. Pea kõik õppedisaini mudelid sisaldavad evalveerimist. Kõige rohkem kasutatakse ADDIE mudelit, kus nimetuse viimane täht viitabki evalveerimisele. Tuleb vahet teha formatiivsel ja summatiivsel evalveerimisel. Esimene viiakse läbi testrühma peal ning selle eesmärgiks on parendada ja arendada õppedisaini produkti. Summatiivne on lõpus toimuv analüüs, mis otsustab, kas õpisüsteem hangitakse või hüljatakse.

Lähemalt peatusime Kirkpatricku evalvatsiooni tasanditel. Nendeks on:

 • Reaktsioon – õppijate isiklik arvamus, tagasiside
 • Õppimine – oodatud õpitulemuste saavutatus
 • Käitumine – õpitu rakendamine töös/elus
 • Tulemused – tõhusam töö

I tasandit ehk reaktsiooni on lihtne hinnata – vahendiks küsimustikud, vaatlus, intervjuud

II tasandit ehk õppimist on keerulisem hinnata – selgitamaks, mida kursuse käigus omandatakse või õpitakse, siis kasutatakse nt kursuse alguses kontrolli ja ka kursuse lõpus kontrolli (eel- ja järletest). Õppimise hindamise vahenditeks on test, eksam, vaatlus, aga ka hindamisportfoolio.

III tasandit ehk käitumise muutumist  ei saa hinnata vahetult koolituse lõpul, kuna  see avaldub alles mitu kuud pärast koolituse lõppemist. Et hinnata käitumise muutumist, tuleks juba enne koolituse algust käitumist kaardistama. Hiljem (2 kuu kuni aasta pärast) on võimalik uuesti käitumist mõõta – kas on toimunud nihe?

Evalveerimise objektideks võib olla kursuse õppesisu (selle relevantsus ja õigsus, samuti käsitluse stiil ja tase), ülesanded (keerukus, relevantsus, tagasiside), õppematerjalid, õpikeskkond (mugavus ja meeldivus), õppekorraldus (ökonoomus), õppestrateegia ning hindamismeetodid ja –vahendid.

Loengus kerkis esile mitmeid teemasid, mis seotud õppimisega ning selle hindamisega. Catlyn tõi välja aspekti, et meie õppimine on seotud kultuurilise taustsüsteemiga. Kuidas mingil kursusel õppimist kogeme, oleneb sellest, millisest kultuurikontekstist tuleme. On kultuure, kus on väga kindlalt paigas, mis tuleb selgeks õppida. Teisalt on ühiskondi, kus esil arvamuste paljusus ning ühtset selget tõde ei olegi. Ka õppijapoolne kuruse tagasisidestamine ja hindamine on seotud tema harjumuspärase õppimiskogemusega ja ootustega õppimisele. Catlyn on sellest ka oma blogipostituses kirjutanud. Teema on ülikoolis ning täiskasvanute õppes hetkel aktuaalsem kui üldhariduses. Koolide kontekstis kerkis üles teema HEV õpilaste vajaduste osas.  Et õppedisaini kohandada  erinevatele õppijatele, siis rakendatakse universaaldisaini – see tähendab, et luuakse sellise paindlikkusega kursused, kus on võimalusi paljudele erinevatele õppijatele. See on tohutusuur väljakutse ühe õppekursuse disainimisel.

Loengu lõpuosas tuli rühmatööna koostada oma õpiobjekti evalvatsiooni kava. Olin sel korral päris üksi oma rühma esindamas. Oleksin küll tahtnud kaaslastega nõu pidada ning arutada, kuid aega tuli eesmärgipäraselt kasutada ning mõned mõtted meie evalvatsiooni kavasse ma kirja sain. Vahepeal tekkis mul väikseid sisemisi vaidlusi ning jõudsin juba kahtlema hakata, kas olen asjadest ikka õigesti aru saanud. Õnneks sain oma küsimustele vastuseid naaberrühma liikmetelt. Loengu lõpuosas jõudsin ka Mardile evalvatsiooni kava põhiasjad ette vuristada ning tundus, et olen siiski ülesandest aru saanud. Nüüd seda tagasisidet kirjutades imestan, miks ma kohe loengus ei lisanud evalvaltsiooni kavasse seda olulist tõika, et oleme oma prototüübile saanud reaalset tagasisidet gümnaaasiumiõpilastelt. Katrel õnnestus kaasata meie projekti kolm õpilast, kes antud kursuse raames koostatud õpiobjekti on katsetanud ning sellele ka hinnanguid ja tagasisidet andnud. Nad on evalveerinud õpiobjekti disaini – kasutusmugavust ning kursuse ülesehitust. Samuti õppematerjalide ning õpiülesannete sisu ja relevantsust. Neid võiks nimetada meie ekspertideks.

 

Reflektsioon õpilepingule

Kursuse “Õpikeskkonnad ja –võrgustikud“ alguses koostasin õpilepingu, mis on leitav siit.  Selline õpilepingu formaat oli minu jaoks uudne. Et kursusele punkt panna, siis annan tagasivaate just oma õpilepingust lähtuvalt.

Kursuse alguses seadsin endale kaks eesmärki. Ühe iseenda jaoks – õppida tundma erinevate õpikeskkondade ja –võrgustike võimalusi ja kasutada neid. Teine eesmärk oli seotud minu tööga – leida oma kooli õpilaste ja õpetajate jaoks sobivaid õpikeskkondi ning võtta need ka kasutusele.

Nende eesmärkide saavutamiseks pidasin oluliseks osaleda kõikides kontakttundides ning esitada kõik kodutööd. Seda ma ka tegin.  Juba kursuse alguses tähtsustasin ainealase kirjanduse lugemist ja selle mõtestamist. Alustasin hoo ja innuga, kuid teemadega tegeledes tundsin, et vajan rohkem aega süvenemiseks. Palju oli uut informatsiooni ning ainealane terminoloogia kippus segamini minema. Ma usun, et see on alguse asi. Samas – et mõisted kinnistuks, on vaja pidevalt teemaga tegeleda. Huvitavad ning praktilised olid ülesanded, kus tuli erinevaid keskkondi katsetada. Iseenda katsetamiste põhjal ning ka kaasõppijate kogemustest lugedes kujunes  päris hea ja ülevaatlik pilt, millised on konkreetsete keskkondade plussid ja miinused. Väga palju häid viiteid erinevatele keskkondadele sain oma rühmatöö kaaslastelt.

Kaasõppijate blogipostituste lugemine oli huvitav ning silmaringi avardav. Esialgu püüdsin aktiivselt kaaslaste mõtetele ka kommentaare lisada. Hiljem kahjuks nii tubli enam ei olnud. Peamine põhjus – ajaressursi nappus. See oli ka asjaolu, mis ei võimaldanud süveneda teemadesse sellisel määral, nagu oleksin soovinud. Siiski arvan, et olen  kursuse jooksul jõudnud esimese eesmärgi täitmisele lähedale. Olen katsetanud, kuid kõike ei ole veel jõudnud kasutama hakata.

Teist eesmärki – leida oma kooli jaoks sobivaid õpikeskkondi ning võtta need ka kasutusele –  selle kursuse raames ma veel ei täitnud. Mõistan, et see eesmärk sai vast liialt optimistlikult seatud. Üks asi on ennast arendada ning iseenda jaoks toimivaid lahendusi leida, hoopis keerulisem aga kollektiivile sobivat lahendust välja pakkuda, rääkimata selle kasutuselevõtust.  Kuivõrd meil on koolis G Suite, siis kõige mõistlikum oleks alustada Google Classroomist. Seni on mul õnnestunud veenda ainult mõnda üksikut õpetajat seda kasutama. Seega, pikk tee on veel minna.

 

 

Rühmatöö – valitud õppekeskkond

Valitud vahendid

Rühmatöö ülesanne oli leida  Õppedisaini  aluste kursusel loodud õppesisule sobiv õppekeskkond. Meie valik sündis arutelude käigus. Et rühmaliikmetel oli varasemalt kokkupuuteid mõne keskkonnaga (edX Studio, Google Classroom, Weebly, Google Sites) ja osa keskkondi (WordPress, Schoology, Elaidemy) said tuttavaks käesoleva kursuse käigus, siis päris uusi keskkondi me avastama ei hakanud. Kuna meie rühma liikmel Katrel on õnnestunud kaasa haarata ka gümnaasiumiõpilased, siis arvestasime valiku tegemise eelkõige sellega, mis õpilastele oleks lihtne, ülevaatlik ja hästi struktureeritud. Üks valikukriteeriume oli keskkonna avatus. Nii jäid valikust välja õpihaldussüsteemid ja üsna kiiresti välistasime ka blogi. Google Sites on lihtne ning ülemääraste funktsioonideta. Samas on sinna võimalik lisada nii linkidena kui vistutades erinevaid materjale – pilte, videoid, esitlusi, küsimustikke, mõistekaarte jms. Kursust on võimalik liigendada alajaotustesse.

Näiteülesanded ning harjutused lahendasime eelkõige Google erinevate rakenduste abil (Google slides, Google forms) – need võimaldavad jagamist ja ühistöö tegemist. Lisaks on näiteid Youtubest, arutelu on kavandatud Tricideri keskkonda, intervjuu tulemused esitlusena Sway keskkonnas. Osa ülesandeid on planeeritud Padleti veebitahvlile.

Google Sitesi suurimaks puuduseks on asjaolu, et õppjate tegevust ei ole võimalik hallata, ega ka õppijatele keskkonna sees tagasisidet anda. Samas on meie rühma loodud kursuse õppesisu selline, mis eeldab kontakttundide olemasolu – pigem on need arutelude, aktiivsete tegevuste või rollimängude vormis.

Rühmatöö protsess

Rühmatöö sisu on olnud kord selgem, kord jälle segasem. Üks keerulisemaid momente oli viimases Õppedisaini loengus, mil selgus, et oleme ülesandest saanud teistmoodi aru. Tuli välja, et meie tehtud töö ei klappinud hästi Merrilli „kivike-tiigis“ mudeliga. Pidime siis uuesti oma lähenemise üle vaatama. Õppekeskkonna osas me muudatusi ei teinud. Niipea kui õppekeskkond oli kokku lepitud, hakkasime sinna koondama oma juhendmaterjale ning ülesandeid. Varasemalt oli see info mustandina meil ühes Drive dokumendis. Google Site´le materjali üle viies tekkis kohe selgem ülevaade, kuidas sisu peaks olema struktureeritud, millised peaksid olema näitematerjalid ja juhised. Google Sites võimaldab toimetada korraga mitmel autoril. Hea oli materjale ühtlustada ning vajadusel nõu anda.

Õpikeskkonna valiku tegime ühiselt arutelu käigus. Seejärel sai igaüks ülesandeks lisada oma osa (sisuplokk) Googel Sitesi keskkonda. Keskkonna võimalusi katsetades jagasime õpitut teistega, samuti olid meil arutelud selles osas, milliseid Google väliseid keskkondi lisada ja vistutada. Arutelu ning mõttevahetuse keskkonnaks oli meil FB Messenger.

Õppisime rühmatöö käigus:

 • looma õpieesmärgiga lihtsat veebilehte (Google Sites)
 • märkama erinevate keskkondade plusse ja miinuseid
 • distantsilt koostöö tegemist
 • et kui midagi on selge, siis järgmisel hektel see enam nii ei ole

Rühmatööd tutvustavad slaidid:

Siin on link meie rühma digitaalse õppevara prototüübile:

https://sites.google.com/view/kaasavplaneerimine/avaleht

 

Reflektsioon III kontakttund

Seekordne kontakttund keskendus innovatsiooni omaksvõtule ja levikule. Meeldetuletuseks esmalt Rogersi (1962) innovatsiooni difusiooni mudel, mida tutvustati juba esimeses loengus, kuid mille ülekordmine on täiesti asjakohane. Rogers toob oma mudelis välja kaks mõõdet:

 1. Innovatsiooni omaksvõtu protsess, milles eristatakse viite etappi: teadmine, veendumine, otsustamine, kasutuselevõtmine, kinnitamine. Antud etappide pikkused võivad olla erinevate inimeste jaoks erinevad ning kõik ei pruugi jõuda kõikide etappideni. Samuti on võimalik mõnest etapist ka üle hüpata. Nt innovaatoritele võib piisata vaid teadmisest ning nad hakkavad koheselt uuendust kasutama.
 2. Innovatsiooni omaksvõtu kõver, mis kirjeldab inimeste hoiakute suhet organisatsioonis. Seda kirjeldab allolev joonis. Varajaste omaksvõtjate ning varajase enamuse vahele jääb suur auk, ehk nagu G. Moore on nimetanud – kuristik, kuhu sureb enamik innovatsioone.

Innovatsiooni omaksvõtu kõver. Allikas: Wikipedia

Elevust tekitas slaid, kus oli kultuurimuutust võrreldud amööbiga. Tegemist on simulatsioonimänguga Innovation Diffusion Game (AtKisson).  Põhimõte on selles, et amööbi sees on erinevate rollidega tegutsejaid/jõude, kes käituvad vastavalt oma rollile. Loetlen siinkohal rollid: uuendaja, muutusagent, kaasamineja, peavool, pidurdaja, reaktsionäär, ikoonipurustaja. Amööbist väljapoole jäävad rollid: spirituaalne erak ning resigneerunud toriseja, millel on muutuste elluviimise kontekstis oma mõju. Amööbi liikumise suund (ehk see, kas liigutakse muutuste suunas või mitte) sõltub sellest, milline jõud seda kõige rohkem sikutab.

Joonis: Kultuurimuutus kui amööb. Rollid. Allikas: http://www.context.org/iclib/ic28/atkisson/

Huvitav oli mudeli tutvustusele järgnenud rollimäng, kus osa õppijaid sai omale rolli ning pidi käituma vastavalt sellele. Jäin vaatleja rolli, saades ülesandeks ära tunda, millises rollides kaasõppijad tegutsevad. Kiiresti tundsin ära uuendaja, kes kasutas päris mitmeid erinevaid argumente, et teisi muutuste vajalikkuses veenda. Selgelt äratuntav oli ka resigneerunud toriseja. Mäng kulges suuremate takistuste ja vaidlusteta ning antud seltskond jõudis muutusteni – mõned jäid küll eriarvamusele, kuid enamik mängus osalejaid läks muutustega kaasa. Mängu järgselt toimus arutelu, kus õppejõud juhtis tähelepanu teguritele, mida klassiruumis mängitud mängus ei olnud, kuid reaalses elus omavad märkimisväärset tähtsust. Need on:

Meedia, mis võimendab arvamusi, kogu protsessi.

Aeg, muutustega kohanemine ning nende omaksvõtt toimub pikema aja jooksul. Inimesed võivad olla kahtleval positsioonil – kord on nad valmis muutustega kaasa minema, mingeid takistusi kogedes aga soovivad endistviisi jätkata. Seega on uuendustest teavitamine nende kasutegurite osas veenmine pikk protsess, millel on tagasilööke ning takistusi.

Samas on planeerides ning teatud võttestiku kasutades võimalik muutused edukalt ellu viia. Oluline on argumenteerimine nõnda, et see kõnetaks teist inimest. Tuua välja tema edu ja plussid tema jaoks innovatsiooni puhul. Silmas peaks pidama järgmisi edutegureid:

 • Suhteline või tunnetatud eelis – mis muutub paremaks inimese jaoks
 • Ühilduvus – seostub inimese varasema kogemuse, väärtustega
 • Keerukus – kui palju pingutust nõuab uuenduste mõistmine ja rakendamine
 • Katsetatavus – kas inimestel võimalik riskivabalt katsetada
 • Vaadeldavus – silmnähtav muudatus

Muutuste puhul on kolm tegutsemistasandit:

 • Personaalne – vahetu omaksvõtu tasand, enda käitumise muutumine ja eeskujuks olemine
 • Meedia – sõnumi edastamine sihtrühmadele (nt infotunnid, artiklid, koolitused jne)
 • Institustionaalne – organisatsiooni tasandil reeglite muutmine (nt uus kodukord, strateegiad jne)

Reaalses elus on muutuste elluviimisel äärmiselt oluline komponent arvestamine võimusuhetega organisatsioonis. Oleneb suuresti võimuolijate tõekspidamistest ja hoiakutest, kuivõrd edukalt muutuste suunas saab liikuda. Lihtsam on uuendusi ellu viia koolis, kus direktor on kaasamineja või koguni muutusagent, keerulisem on see ülesanne koolis, kus direktor on pigem reaktsionääri rollis.

Antud simulatsioonimäng pani mind mõtlema, millises rollis mina erinevate uuenduste kontekstis olen olnud ning samuti ära tundma oma kolleege.

Tutvusime ka Gartneri  innovatsiooni haibi elukaarega Hype Cycle.

Innovatsiooni haibi elukaart selgitav joonis. Allikas: Wikipedia

Uute tehnoloogiliste lahenduste ja toodete alguses on ootused väga suured ning sellele tulevad taha turg, investorid ja innovatsioon suur – see saavutab kiiresti tipphetke ja seejärel tekib märkimisväärne tagasilangus. Kas ei ole ootustele vastav või kaob huvi. Mõne aja pärast liigub kõver jälle ülespoole ning toodet või lahendust kasutatakse mõistlikul tasandil. Innovatsioon ei ole lineaarne, seda on võimalik iseloomustada kõverjoone kaudu.